Privacy verklaring website Sensi-sensoren

Dit is de privacy verklaring voor de website sensi-sensoren.nl. Het consortium Bewoners Aan De Knoppen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Contactgegevens: l.visser@huygen.net

Het consortium Bewoners Aan De Knoppen bestaat uit verschillende partners die terug te vinden zijn onder het kopje over ons. Wanneer we spreken over Bewoners Aan De Knoppen wordt hieronder het consortium verstaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewoners Aan De Knoppen verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewoners Aan De Knoppen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Afhandeling betaling
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting
2. Telefonisch of e-mail contact
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting
3. Afleveren goederen en diensten
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting
4. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingdienst
Wettelijke grondslag: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewoners Aan De Knoppen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewoners Aan De Knoppen bewaart uw gegevens zolang als er de relatie bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewoners Aan De Knoppen deelt jouw gegevens enkel met derden wanneer het noodzakelijk is om de gegevens door te geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewoners Aan De Knoppen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bewoners Aan De Knoppen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar l.visser@huygen.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bewoners Aan De Knoppen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewoners Aan De Knoppen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met l.visser@huygen.net
en vermeld:

-voor- en achternaam
-adresgegevens
-telefoonnummer
-e-mailadres

Bewoners Aan De Knoppen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een belastingaangifte. Bewoners Aan De Knoppen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewoners Aan De Knoppen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bewoners Aan De Knoppen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.